Ochrana osobních údajů

Fyzioterapie Jana Hajnová, Nerudova 571/13, 75701 Valašské meziříčí, IČO 72021349, nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, protože k jmenování nebyly naplněny zákonné důvody, je správcem osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb (rehabilitace) v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. V souvislosti s poskytováním těchto služeb jsme povinni o Vás shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání hrazené zdravotní péče a dalších služeb, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá výhradně z platné právní úpravy. Pokud budeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpisy, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Správce shromažďuje a zpracovává výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě následující kategorie osobních údajů:
- Identifikační údaje, kterými jsou zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo (případně datum narození), případě adresa trvalého pobytu (kontaktní adresa).
- Kontaktní údaje, které umožňují kontakt s Vámi, tedy hlavně telefon, email, případně i další údaje
- Údaje související s poskytováním zdravotní péče (na základě doporučení lékaře), tedy diagnóza určená lékařem, případně kompletní zdravotní dokumentace (včetně údaje o provedených vyšetřeních, léčbě, dále údaje případné rodinné nebo pracovní anamnézy a životního stylu).

Účelem zpracování je poskytnutí příslušné hrazené i nehrazené zdravotní péče (právní titul splnění smlouvy, čl. 6.1, b) Nařízení) a plnění povinností stanovených platnou právní úpravou (právní titul splnění právních povinností, čl. 6.1, c) Nařízení). Zvláštní pozornost věnujeme tzv. citlivým osobním údajům, kterými jsou například konkrétní údaje o zdravotním stavu nebo osobní údaje dětí.
Poskytnutí osobních údajů je nutné pro splnění smlouvy či právních povinností, tj. je tím dán věcný důvod spočívající v povaze služby, která má být poskytnuta, což bez uvedení těchto osobních údajů není možné.

Vaše osobní údaje zpracováváme a předáváme dál jiným zpracovatelům a správcům. Těmi jsou zejména smluvní dodavatelé (účetní, IT) a příslušné zdravotní pojišťovny. Jinak Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem (například daňové a účetní povinnosti). Všechny osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou ale rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti. Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, můžou tak ale učinit další správci (pojišťovny), pokud jim to ukládá nějaký právní požadavek.
Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy, to platí zejména pro dobu, po kterou je nezbytné uchovávat příslušnou zdravotní dokumentaci. Právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno osobní údaje archivovat.
V případech plnění smluvní povinnosti, tj. poskytnutí takové zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému apod., shromažďujeme Vaše osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována služba zdravotní péče naším zařízením nebo budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely oprávněných zájmů včetně rozhodování na základě automatizovaného zpracování a profilování až do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu s tímto zpracováním. V případě neposkytnutí žádné zdravotní služby nebudeme Vaše osobní údaje dále uchovávat a zpracovávat s výjimkou případu, kdy nám k tomu poskytnete aktivní souhlas se všemi náležitostmi.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji
Jako klient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem). Dále máte právo žádat omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, a právo na přenositelnost údajů. Rovněž můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Pro území ČR je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Mgr. Jana Hajnová, Cert. MDT

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.